Bình gas petrolimex có khối lượng gas bên trong – khối lượng của khí khóa lọng bên trong là 12kg

Trên thân của mình gas có ghi số 13 kg chính là ghi khối lượng của mình.

Bình gas của các lô sản xuất – các năm sản xuất khác nhau sẽ có trọng lượng vỏ bình khác nhau.